Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình
04/05/2018 | 10:56 AM

    Ngày 20/4/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTTTT kèm theo Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình.

    Theo đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định các mức hao phí tối đa trực tiếp để sản xuất chương trình truyền hình gồm: Hao phí nhân công; Hao phí máy móc, thiết bị; Hao phí vật liệu sử dụng trong sản xuất chương trình truyền hình. Các hao phí khác (năng lượng, vật liệu trang trí trường quay, thẻ nhớ và các chi phí trực tiếp khác) được tính và phân bổ khi lập đơn giá hoặc dự toán kinh phí. Đặc biệt, Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình không bao gồm các hao phí truyền dẫn, phát sóng, đăng tải chương trình lên mạng Internet.

    Đối tượng áp dụng Định mức bao gồm: các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức sản xuất chương trình truyền hình; Các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động truyền hình được giao dự toán ngân sách nhà nước để sản xuất chương trình truyền hình; Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sản xuất chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước.

    Ngoài ra, Thông tư 03/2018/TT-BTTTT cũng quy định, đối với các chương trình truyền hình thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công do cấp có thẩm quyền ở Trung ương ban hành nhưng chưa được ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo Thông tư 03/2018/TT-BTTTT, cơ quan báo hình sản xuất chương trình tổ chức xây dựng định mức và báo cáo cơ quan chủ quản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, ban hành hoặc chấp thuận để cơ quan chủ quản ban hành.

    Đối với việc quản lý sản xuất chương trình truyền hình thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do địa phương ban hành (ngoài phạm vi danh mục dịch vụ sự nghiệp công do cấp có thẩm quyền ở Trung ương ban hành), các địa phương tổ chức xây dựng, xét duyệt và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

    Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7/2018, thay thế Thông tư số 30/2010/TT-BTTTT ngày 31/12/2010.

     Chi tiết văn bản đính kèm theo./.

Quỳnh Anh

  quy hoạch - kế hoạch