Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Thúc đẩy thực hiện 02 Quy tắc ứng xử của Thành phố
01/06/2018 | 10:09 AM

    Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 về “Chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020” và Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 về “Chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020” của Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU, từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều nội dung cụ thể gắn với Chủ đề công tác năm của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

 

 

Tuyên truyền Quy tắc ứng xử tại hệ thống thông tin cơ sở  (Ảnh: TTXVN)

 

    Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 796/KH-STTTT ngày 16/4/2018 triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nội dung được quy định tại 02 bộ Quy tắc ứng xử, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

     Tổ chức quán triệt nội dung 02 bộ Quy tắc ứng xử đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan tại các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đảng và họp giao ban (tuần, tháng, quý). Phát 02 bộ Quy tắc ứng xử đến 7 phòng chuyên môn và 04 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; yêu cầu các phòng, đơn vị phổ biến, quán triệt tới từng công chức, viên chức và người lao động. Công khai, trưng bày 02 bộ Quy tắc ứng xử tại tủ sách Thanh niên để mọi người dễ dàng tiếp cận.

     Tổ chức ký kết bản Cam kết thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử giữa lãnh đạo 07 phòng chuyên môn và 04 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở với từng công chức, viên chức và người lao động. Đăng tải toàn bộ nội dung, tổ chức viết bài và đưa tin thường xuyên về 02 Quy tắc ứng xử trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội và Cổng Thông tin điện tử của Sở.

     Thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất việc chấp hành thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở;  trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” và xử lý, giải quyết công việc của các phòng chuyên môn; góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc, đạo đức, tác phong, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

      Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đề nghị các cơ quan báo chí Hà Nội, các báo Trung ương ký Chương trình phối hợp công tác với Thành phố, hệ thống thông tin cơ sở chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 02 Quy tắc ứng xử tới cán bộ, nhân dân trong toàn Thành phố để biết và cùng giám sát việc thực hiện ở các cấp; dự thảo Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội năm 2018, trong đó có nội dung tuyên truyền 02 Quy tắc ứng xử, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo chí tuyên truyền về 02 Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội năm 2018.

Phạm Linh

 

  quy hoạch - kế hoạch