Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội năm 2018
08/06/2018 | 9:02 AM

Nhằm đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, triển khai thực hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền Thành phố; tuyên truyền khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với việc nâng cao thế và lực, xây dựng, phát triển Thủ đô; góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, ngày 05/6/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội năm 2018.

Ảnh minh họa

 

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung như:

- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và những thành tựu đạt được sau 10 năm thực Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố về xây dựng và phát triển Thủ đô như: Luật Thủ đô; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 08 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, 05 nhiệm vụ chủ yếu và 03 khâu đột phá của Thành phố.

- Tuyên truyền việc thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), cụ thể là: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế gắn liền với kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

- Thông tin, tuyên truyền các giải pháp thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong năm 2018 và các năm tiếp theo như: công tác cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc triển khai dịch vụ công trực tuyến; những sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm tiết kiệm chi phí tuân thủ cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị phản ánh, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp.

- Nêu bật những kết quả, thành tựu của Thủ đô, giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống cách mạng của Hà Nội; khẳng định sự đúng đắn của Trung ương Đảng và Quốc hội về chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; sự lãnh đạo sâu sát của Trung ương và sự hợp tác hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước; khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động gương “Điển hình tiên tiến”, “Người tốt, việc tốt”, các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong việc triển khai thực hiện 02 Quy tắc ứng xử mang lại hiệu quả cao trong công việc của các cá nhân, tổ chức, đơn vị để từ đó nhân rộng ra toàn Thành phố; phát hiện và đưa tin kịp thời những vấn đề “nổi cộm, điểm nóng” của Thành phố, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước trong năm 2018.

- Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018).

- Ngoài ra, năm 2018, căn cứ các văn bản hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí chủ động tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách tổ chức chính quyền địa phương, xây dựng chính quyền đô thị; công tác thông tin đối ngoại; phòng chống cháy nổ; vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý trật tự đô thị…

Để triển khai tuyên truyền các nội dung nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị cơ quan báo chí của Thành phố và các báo Trung ương có Chương trình phối hợp chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền đối với từng nhiệm vụ trọng tâm, nội dung cụ thể; mở chuyên trang, chuyên mục đăng tải các bài viết khẳng định Nghị quyết số 15 của Quốc hội là chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa lịch sử; tuyên truyền những thành tựu phát triển của Thủ đô sau 10 năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức Giải báo chí về “Xây dựng văn hóa Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” năm 2018 nhằm kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Thành phố; chủ trì, phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội và các đơn vị liên quan xây dựng phương án xuất bản sách “Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính” để thông tin tuyên truyền đến đông đảo nhân dân Thủ đô và bạn đọc cả nước về những kết quả và thành tựu của Thủ đô Hà Nội qua 10 mở rộng địa giới hành chính; tổ chức tuyên truyền trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, Cổng/trang thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan, đơn vị Thành phố; Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở…

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch