Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Hà Nội tiếp tục tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả
07/11/2019 | 03:16

Để duy trì Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX); cải thiện, nâng cao Chỉ số đo lường sự hài lòng (SIPAS) năm 2019 của thành phố Hà Nội, ngày 01/11/2019, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành văn bản số 4925/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, đánh giá các nhiệm vụ, tham mưu, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế.

 

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân. (Ảnh: kinhtedothi.vn)

Theo đó, đối với một số tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt kết quả cao được xác định trong Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định.

Sở Nội vụ rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; kiểm tra việc thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Tài chính sớm trình UBND Thành phố ban hành ngay tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo thu ngân sách hàng năm của Thành phố đạt và vượt theo Kế hoạch được Chính phủ giao.

Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND Thành phố khẩn trương hoàn thiện, trình Thành phố phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử để triển khai trên toàn Thành phố; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về ứng dụng công nghệ thông tin (Báo cáo quý, năm), các nhiệm vụ, đề án, kế hoạch phải đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, chất lượng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị mở rộng các hình thức thông tin, tuyên truyền tới người dân về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ giao dịch trên môi trường mạng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu trình UBND Thành phố các giải pháp đột phá nhằm tăng tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2019.

Các UBND quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; tăng tỷ lệ đạt chuẩn đối với cán bộ cấp xã tại một số chức danh: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc./.

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch