Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí

09/03/2017 | 03:24 PM
Công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể là yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền theo Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 trên toàn quốc

06/03/2017 | 03:16 PM
Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông...

Phấn đấu xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc trên địa bàn Hà Nội

06/03/2017 | 03:20 PM
Thành phố Hà Nội phấn đấu sẽ xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc trên địa bàn và tăng cường...

Triển khai ứng dụng gửi và nhận văn bản, tài liệu điện tử với Văn phòng UBND Thành phố

06/03/2017 | 03:13 PM
Thực hiện Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố về việc ứng dựng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước...

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất TP Hà Nội năm 2017

06/03/2017 | 03:11 PM
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND triển khai tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất TP Hà Nội năm 2017, với kỳ vọng nhận được...

Tăng cường công tác thông tin, truyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật, kiến thức về giới và bình đẳng giới

27/02/2017 | 09:56 AM
Năm 2017 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn...

Nghị định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có hiệu lực từ 30/3/2017

22/02/2017 | 10:08 AM
Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành...

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người

22/02/2017 | 09:56 AM
Tăng thời lượng, tần suất và kịp thời đưa tin tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại...

6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

17/02/2017 | 10:16 AM
Đó là quy định mới tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho...

Hội Báo toàn quốc năm 2017 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 3 tại Hà Nội

17/02/2017 | 10:09 AM
Thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại diễn ra trong năm, chào mừng những thành tựu đất nước trong tiến trình đổi mới đồng thời...

Lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử

17/02/2017 | 10:05 AM
Ngày 8-2, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo...

Ra mắt cuốn sách “Hà Nội 30 năm đổi mới, phát triển (1986 - 2016)”

17/02/2017 | 09:59 AM
Tổng kết, đánh giá công cuộc đổi mới của Hà Nội trong 30 năm qua được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô...

Quy định mới về cấp, đổi thẻ nhà báo

10/02/2017 | 02:51 PM
Ngày 16/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp,...

Thủ tục cấp phép hoạt động báo nói, báo hình tối đa 90 ngày

10/02/2017 | 02:56 PM
Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cấp phép...

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”

07/02/2017 | 11:20 AM
Chỉ thị nêu rõ: Phát huy kết quả đạt được năm 2016, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về...

  quy hoạch - kế hoạch