Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 4 thông tư mới lĩnh vực bưu chính, viễn thông

13/11/2020 | 10:32
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

- Thông tư số 34/2020/TT-BTTTT ngày 06/11/2020 ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz".

- Thông tư số 35/2020/TT-BTTTT ngày 06/11/2020 ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4GHz".

Theo