Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp

19/11/2020 | 08:48
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thông tư số 38/2020/TT-BTTTT ngày 16/11/2020 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz"

Theo