Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
13/11/2018 | 12:10 AM

Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT). Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018, thay thế Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội nghiêm túc triển khai thực hiện như sau:

1. Bưu điện thành phố Hà Nội

- Quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ và thực hiện việc quản lý, tổ chức tự kiểm tra chất lượng các dịch vụ bưu chính để bảo đảm chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng.

- Công khai thông tin về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính công ích trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, thông tin công khai gồm: Chất lượng dịch vụ bưu chính công ích; Bản công bố hợp quy; Bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy; Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích hàng năm.

- Niêm yết Chất lượng dịch vụ bưu chính công ích và Bản công bố hợp quy tại các điểm phục vụ tại nơi dễ đọc hoặc công khai bằng hình thức khác thuận tiện cho khách hàng tiếp cận ở tất cả các điểm phục vụ (trừ đại lý, ki ốt, thùng thư công cộng độc lập).

2. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính

- Quyết định và công bố mức chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích cho từng loại dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng. Nội dung công bố tối thiểu phải có hai tiêu chí về thời gian toàn trình và tiêu chí về thời hạn giải quyết khiếu nại.

- Quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ và thực hiện việc quản lý, tổ chức tự kiểm tra chất lượng các dịch vụ bưu chính để bảo đảm chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng.

- Niêm yết thông tin về: Loại dịch vụ bưu chính mà doanh nghiệp đang cung ứng và Quy định về chất lượng dịch vụ tương ứng; Đầu mối tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng; Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ; Thông tin về hỗ trợ khách hàng tại tất cả các điểm phục vụ và trang thông tin điện tử của doanh nghiệp (nếu có).

3. Chế độ báo cáo

- Bưu điện thành phố Hà Nội: Hàng năm, trước ngày 01 tháng 11, báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích cung ứng trong năm (theo mẫu số 4 Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT) bằng văn bản và dưới dạng tệp dữ liệu điện tử gửi kèm theo thư điện tử.

- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính báo cáo về chất lượng dịch vụ bưu chính trong trường hợp đột xuất theo nội dung và yêu cầu cụ thể.

- Địa chỉ nhận báo cáo:

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Số 185 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa,

Thành phố Hà Nội   10146

Điện thoại: 024.37366945

Email: pbcvt_sotttt@hanoi.gov.vn)

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

Chi tiết Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT  xem tại đây./.

 

Hoàng Thị Thanh Bình

  quy hoạch - kế hoạch