Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Kế hoạch Triển khai Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND Thành phố ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào, tuy nen kỹ thuật)
11/06/2019 | 9:15 AM

Ngày 28/12/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào, tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung trên địa bàn Thành phố; đảm bảo công tác quản lý, khai thác và vận hành công trình ngầm an toàn, hiệu quả và kịp thời xử lý, khắc phục sự cố công trình đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của các doanh nghiệp được giao quản lý, duy trì, khai thác công trình ngầm đầu tư nguồn ngân sách và các doanh nghiệp tham gia đầu tư, kinh doanh, khai thác công trình ngầm trên địa bàn Thành phố; Xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khai thác công trình ngầm trên địa bàn Thành phố trên bản đồ số, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1291/KH-STTTT ngày 06/5/2019 về việc triển khai Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND Thành phố ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở nhiệm vụ được UBND Thành phố giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã phân công rõ nhiệm vụ cụ thể đối với từng phòng chuyên môn thuộc sở, các doanh nghiệp được giao quản lý, duy trì, khai thác công trình ngầm và các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh công trình ngầm nhằm đảm bảo  thực hiện có hiệu quả các quy định của UBND Thành phố về quản lý công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm trên địa bàn Thành phố trên hệ thống báo chí của Thành phố và thông tin cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

- Tham mưu trình UBND Thành phố ban hành quy trình công nghệ, định mức kỹ thuật, đơn giá trong công tác quản lý, duy trì và khai thác công trình ngầm trên địa bàn Thành phố làm cơ sở để các doanh nghiệp tổ chức thực hiện.

- Tổng hợp, đề xuất phương án thu hồi vốn đầu tư xây dựng các công trình ngầm đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước và phương án, đề xuất nghĩa vụ tài chính đối với Thành phố sau khi đã thu hồi vốn đầu tư các công trình ngầm từ nguồn ngoài ngân sách gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

- Tổ chức tiếp nhận, bàn giao các công trình ngầm từ các Sở, ban, ngành Thành phố hoặc Trung ương đầu tư trên địa bàn Thành phố để giao cho các doanh nghiệp quản lý, khai thác và thu hồi vốn đầu tư theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, khai thác và vận hành các công trình ngầm của các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý và các đơn vị sử dụng công trình ngầm để lắp đặt các đường dây, cáp viễn thông theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

Dương Thị Lợi

  quy hoạch - kế hoạch