Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành "“Quy định về quản lý, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (cống cáp, hào, tuy nen kỹ thuật) và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Nội”
28/04/2020 | 9:34 PM

Thực hiện Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND Thành phố về việc công bố kết quả Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành đến hết ngày 31/12/2018;

Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Quyết định ban hành “Quy định về quản lý, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (cống cáp, hào, tuy nen kỹ thuật) và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Nội” thay thế Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý, xây dựng công trình hạ ngầm kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND.

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản xin ý kiến của Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng, các sở, ngành, UBND quận, huyện và các doanh nghiệp, đơn vị viễn thông trên địa bàn Thành phố về nội dung dự thảo. Trên cơ sở góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu và điều chỉnh, bổ sung nội dung một số điều, khoản của dự thảo phù hợp với thực tế và quy định hiện hành.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải dự thảo văn bản, tổng hợp góp ý của các đơn vị, doanh nghiệp liên quan và dự thảo báo cáo đánh giá tác động của văn bản lên Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông để xin ý kiến góp ý. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày    /     /2020 đến hết ngày    /     /2020.

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ hộp thư: pbcvt_sotttt@hanoi.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Dự thảo Quyết địnhQuy định kèm theo!

 

Nguyễn Tiến Sỹ

  quy hoạch - kế hoạch