Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Quy định về quản lý cột ăng ten trên địa bàn thành phố Hà Nội
02/07/2023 | 3:22 PM

Ngày 28/6, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý cột ăng ten trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo  quyết định, Quy định này điều chỉnh các hoạt động liên quan việc quản lý cột ăng ten trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm: cột ăng ten thu, phát thông tin di động, cột ăng ten thu, phát sóng truyền thanh, truyền hình (không bao gồm ăng ten máy thu thanh, thu hình của các hộ gia đình); cột ăng ten của các doanh nghiệp vận tải bằng xe taxi và các cột ăng ten thu, phát sóng vô tuyến điện khác.
 

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý các cột ăng ten trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc xây dựng quy định nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, viễn thông đối với các cột ăng ten trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cột ăng ten được xây dựng phải bảo đảm chất lượng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, an toàn cho người, công trình xây dựng được lắp đặt cột ăng ten và các công trình lân cận; bảo đảm quốc phòng, an ninh, cảnh quan, môi trường và mỹ quan đô thị. Việc đầu tư xây dựng công trình cột ăng ten phải tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành và bảo đảm các yêu cầu về chia sẻ, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định.
 
UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cơ sở các quy định có liên quan về công tác quản lý cột ăng ten và công tác kiểm định thiết bị viễn thông lắp đặt trên cột ăng ten; chủ trì, phối hợp với Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kiểm định thiết bị viễn thông. Đồng thời, thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm chia sẻ, sử dụng chung cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động theo quy định; phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống nhất danh sách vị trí cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động khi thực hiện thẩm định; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng chung cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động giữa các doanh nghiệp theo quy định.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/7/2023, thay thế các Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 và Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội.
 

  quy hoạch - kế hoạch