Chủ động tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

05/05/2017 | 14:24
Cỡ chữ Aa- Aa+

UBND Thành phố vừa ban hành Công văn số 1960/UBND-KT ngày 26/4/2017 chỉ đạo Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính,

Kịp thời tiếp nhận và xử lý đúng quy định của pháp luật những phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền do Văn phòng Chính phủ chuyển đến UBND Thành phố gồm: Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện và thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Những cơ chế, chính sách, TTHC không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân trên Cổng TTĐT Chính phủ (Ảnh: Phạm Linh)

 

Sở Tư pháp chủ trì, tiếp tục là đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND, Chủ tịch UBND thành phố; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ trong việc tiếp nhận, cập nhật tình hình, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị và trả lời người dân, doanh nghiệp qua hệ thống thông tin điện tử tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn và http://doanhnghiep.chinhphu.vn. Chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; công khai, minh bạch tình hình, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận trên hệ thống hoặc từ ngày cung cấp thông tin về tình hình xử lý trước đó; nghiên cứu ứng dụng về sử dụng chữ ký số và việc sử dụng các kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị trên hệ thống trong quá trình chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị để rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết công việc, giảm văn bản giấy, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Định kỳ báo cáo tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (Hệ thống thông tin); đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về hệ thống thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ: http://nguoidan.chinhphu.vn và http://doanhnghiep.chinhphu.vn. Đồng thời, kịp thời thông tin về tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; nêu gương những cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức làm tốt, người dân, doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị hữu ích và công khai những sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao.

Phạm Linh

Theo