Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng

17/11/2015 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thực hiện Công văn số 5759/UBND-NC ngày 18 tháng 8 năm 2015; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội về tổng kết 10 năm việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1882/STTTT-TTr ngày 16 tháng 11 năm 2015 đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả 10 năm triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng theo quy định.

Theo đó, việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, thực trạng tham nhũng và hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng của đơn vị kể từ khi có Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 đến nay; làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó kiến nghị các biện pháp, giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện căn bản hệ thống chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng. Trọng tâm là việc sửa đổi toàn diện Luật Phòng chống tham nhũng; tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn tiếp theo.

Nhằm thực hiện tốt việc tổng kết, Sở thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị tập trung đánh giá 06 nội dung trọng tâm như sau:

-Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng, Chiến lược Quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020;

- Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách về phòng chống tham nhũng;

- Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại đơn vị;

- Việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng tại đơn vị;

- Việc thực hiện giám sát công tác phòng chống tham nhũng, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng tại đơn vị và thu hồi tài sản tham nhũng;

- Vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, công chức, viên chức trong đơn vị về phòng chống tham nhũng.

Các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và tổng hợp báo cáo đánh giá kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, đảm bảo đánh giá toàn diện và sâu sắc; phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức các đơn vị./.

Theo