Phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông

10/09/2020 | 15:51
Cỡ chữ Aa- Aa+

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG BÁO CHÍ - XUẤT BẢN - TRUYỀN THÔNG

Điều 1. Chức năng: 

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản;  thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; quảng cáo trên báo chí,  trên xuất bản phẩm; sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm.

Điều 2. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng các cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các văn bản quản lý nhà nước về báo chí (bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình), xuất bản (bao gồm xuất bản, in, phát hành, phát triển văn hóa đọc), thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở của thành phố Hà Nội trình UBND Thành phố ban hành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Thẩm định, cấp, thu hồi giấy phép thuộc lĩnh vực báo chí - xuất bản

2.1. Về báo chí (bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình)

a) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố;

b) Trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân về đề nghị tổ chức họp báo trên địa bàn (trừ cơ quan thuộc Trung ương, cơ quan có yếu tố nước ngoài);

c) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp thẻ nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, xuất bản đặc san theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của thành phố Hà Nội;

d) Xem xét, cho phép các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương khác đặt cơ quan đại diện trên địa bàn; quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn.

2.2. Về xuất bản, in và phát hành

a) Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của thành phố Hà Nội, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương trên địa bàn Thành phố; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức ở Trung ương, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hà Nội, cho cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài tại Hà Nội hoặc nhập khẩu xuất bản phẩm qua các cửa khẩu thuộc Hà Nội; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật;

b) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in đối với các cơ sở in tại thành phố Hà Nội; cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu tại thành phố Hà Nội;

c) Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại thành phố Hà Nội.

3. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực báo chí; xuất bản;  thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; quảng cáo trên báo chí,  trên xuất bản phẩm; sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm

a) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của Thành phố sau khi được phê duyệt;

b) Tham mưu tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và Thủ đô trên hệ thống báo chí, phát thanh truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở;

c) Tổ chức thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước;

d) Chủ trì, tổ chức thẩm định các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; phê duyệt (theo thẩm quyền) hoặc trình UBND Thành phố phê duyệt các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại; theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại sau khi được phê duyệt;

đ) Phối hợp xây dựng quy chế tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn Thành phố; xây dựng cơ chế hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài;

e) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan thuộc Thành phố tham mưu UBND Thành phố tổ chức họp báo định kỳ, đột xuất, cung cấp thông tin đối ngoại cho cơ quan thông tấn, báo chí, các tổ chức, cá nhân quan tâm;

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Thành phố xây dựng tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận để giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Thành phố;

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Thành phố xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của Thành phố; thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với quy trình lưu trữ hệ thống dữ liệu;

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng kế hoạch và kinh phí hằng năm để biên soạn nội dung cung cấp cho hệ thống thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường hàng không, đường sắt, trình UBND Thành phố phê duyệt;

k) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác thông tin đối ngoại;

l) Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Hà Nội;

m) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở  trên địa bàn Thành phố

a) Phối hợp thanh tra, kiểm tra các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực báo chí; xuất bản;  thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở theo thẩm quyền;

b) Phối hợp thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực báo chí; xuất bản; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở theo thẩm quyền;

c) Kiểm tra, theo dõi  việc thực hiện quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố;

d)  Tổ chức kiểm tra và quản lý báo chí lưu chiểu của các cơ quan báo chí Hà Nội;

đ) Tổ chức đọc, kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu và quyết định việc xử lý xuất bản phẩm vi phạm theo quy định của Luật Xuất bản và các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với xuất bản phẩm do Sở cấp giấy phép xuất bản;

e) Phối hợp Thanh tra Sở thực hiện việc tạm đình chỉ hoạt động in sản phẩm in hoặc đình chỉ việc in sản phẩm in đang in tại địa phương nếu phát hiện nội dung sản phẩm in vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND thành phố; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do Sở cấp phép;

f) Phối hợp Thanh tra Sở thực hiện tiêu hủy sản phẩm in vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

g) Giám sát, phối hợp kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền.

5. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền thông;

6.  Khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình hoạt động của lĩnh vực báo chí, xuất bản và truyền thông địa bàn Thành phố phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định;

7. Đề xuất và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và hợp tác trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền thông;

8. Phối hợp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh truyền hình đã mã hóa, xuất bản phẩm; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc lĩnh báo chí, xuất bản;

9. Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm trên địa bàn Thành phố;

10. Phối hợp với  các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở cho công chức phòng Văn hóa thông tin và các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội;

11. Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

12. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng;

13. Phối hợp với các phòng có liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực báo chí; xuất bản;  thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở;

14. Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của Giám đốc Sở;

15.Thực hiện cung cấp thông tin và chế độ báo cáo về lĩnh vực được giao theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phân công.

Theo