Phòng Bưu chính - Viễn thông

10/09/2020 | 15:52
Cỡ chữ Aa- Aa+

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Bưu chính - Viễn thông

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG

Điều 1. Chức năng: 

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, hạ tầng thông tin và truyền thông (sau đây gọi tắt là bưu chính, viễn thông).

Điều 2. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng các cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các văn bản quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông trình UBND Thành phố ban hành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

2. Thẩm định, cho ý kiến thẩm định các dự án về bưu chính, viễn thông, thẩm tra giấy chứng nhận đầu tư các dự án về bưu chính, viễn thông trên địa bàn Thành phố theo sự phân công của Lãnh đạo Sở;

3. Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, thu hồi giấy phép bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền; cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (cột ăng ten, chấp thuận hướng tuyến các công trình ngầm).

4. Về bưu chính

a) Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh thông tin trong Bưu chính trên địa bàn Thành phố;

c) Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn Thành phố.

5. Về viễn thông, internet

a) Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công tác đảm bảo an toàn và an ninh thông tin trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông và Internet trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật; Phối hợp bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông, internet theo quy định của pháp luật;

d) Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục xây dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông trên theo giấy phép được cấp, phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn Thành phố và theo quy định của pháp luật;

e) Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia một số công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng;

f) Phối hợp trong công tác quản lý công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn Thành phố.

6. Về tần số vô tuyến điện

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn Thành phố; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện thai khác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện;

b) Thực hiện kiểm tra hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến dùng riêng, đài phát thanh, phát hình có phạm vi hoạt động hạn chế trong địa bàn Thành phố; phối hợp với tổ chức Tần số vô tuyến điện khu vực thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các mạng, đài khác.

7. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Quản lý dịch vụ công ích:

Đối với dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương: Phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ và giám sát, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Đối với dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng và triển khai điều tra dịch vụ bưu chính công ích và xác nhận danh sách đối tượng thụ hưởng viễn thông công ích trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh; thông tin liên lạc phòng chống thiên tai; Là cơ quan thường trực của Sở Thông tin và Truyền thông về công tác phòng chống thiên tai ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn Thành phố.

8.Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phối hợp xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành bưu chính viễn thông theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

9. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội hoạt động trong lĩnh vực bưu chính viễn thông;

10. Khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình hoạt động của lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn Thành phố phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định;

11. Đề xuất và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và hợp tác trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông;

12. Phối hợp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông;

13. Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn;

14. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông đối với phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện;

15. Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

16. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng;

17. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực bưu chính viễn thông;

18. Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của Giám đốc Sở;

19. Thực hiện cung cấp thông tin và chế độ báo cáo về lĩnh vực được giao theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phân công.

Theo