Phòng Công nghệ thông tin

10/09/2020 | 15:40
Cỡ chữ Aa- Aa+

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Công nghệ thông tin

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý nhà nước  trên địa bàn Thành phố theo qui định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ:

1.  Xây dựng, tổ chức thực hiện: các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử; cơ chế, chính sách, các quy định quản lý, hỗ trợ phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; về danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, quy chế quản lý đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin sử dụng vốn Nhà nước trên trên địa bàn Thành phố sau khi được phê duyệt;

2. Xây dựng và tổ chức triển khai quy chế, quy định về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Thành phố; xây dựng quy chế quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin; Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn công nghệ thông tin theo thẩm quyền; Hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp trong cơ quan nhà nước của Thành phố;

3. Tổ chức, hướng dẫn việc đầu tư, thẩm định và tham gia thẩm định các các chương trình, đề án, kế hoạch, dự án, hoạt động về công nghệ thông tin theo quy định; Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành trong các cơ quan nhà nước của Thành phố;

4. Tổ chức thực hiện, báo cáo định kỳ, đánh giá tổng kết việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố;

5. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố;

6. Hướng dẫn triển khai thực hiện theo phân cấp các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng về công nghệ thông tin và quản lý xuất nhập khẩu đối với các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn;

7. Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Thành phố;

8. Giúp Giám đốc Sở trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT của khối Văn phòng Sở; quản trị các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các phần mềm của Khối Văn phòng Sở;

9. Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phối hợp xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành công nghệ thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

10. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

11. Khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình ứng dụng và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định;

12. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác trong nước và quốc tế có liên quan tới công nghệ thông tin;

13. Phối hợp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc các lĩnh vực về công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố;

14. Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn;

15. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực CNTT đối với phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện;

16. Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

17. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng;

18. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực CNTT;

19. Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của Giám đốc Sở;

20. Thực hiện cung cấp thông tin và chế độ báo cáo về lĩnh vực được giao theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phân công.

Theo