Phòng Kế hoạch tài chính

10/09/2020 | 15:43
Cỡ chữ Aa- Aa+

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch tài chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Điều 1. Chức năng: 

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý, xây dựng, tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án; quản lý công tác đầu tư, đấu thầu, tài chính, kế toán, tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổng hợp, báo cáo, thống kê về lĩnh vực thông tin và truyền thông của thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ:

1. Về kế hoạch - đầu tư:

a) Xây dựng các kế hoạch phát triển, kế hoạch đầu tư công về thông tin và truyền thông của thành phố Hà Nội dài hạn, 05 năm và hàng năm;

b) Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án thuộc từng lĩnh vực quản lý của Sở;

c) Hướng dẫn và giám sát, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các văn bản quản lý về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư theo quy định;

d) Làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền thẩm định/phê duyệt các dự án đầu tư do Sở hoặc các đơn vị thuộc Sở làm chủ đầu tư theo quy định và phân cấp hiện hành;

đ) Làm đầu mối tiếp nhận, trình Giám đốc Sở hoặc UBND Thành phố phê duyệt các văn bản liên quan đến hoạt động đấu thầu của các đơn vị thuộc Sở theo quy định và phân cấp hiện hành. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu của các đơn vị thuộc Sở theo quy định và phân cấp hiện hành. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về đấu thầu cho các đơn vị thuộc Sở;

e) Xây dựng các quy định, quy trình nội bộ của Sở về công tác kế hoạch - đầu tư theo quy định.

2. Về tài chính - kế toán và quản lý tài sản nhà nước

a) Quản lý về công tác tài chính, kế toán đối với các đơn vị thuộc Sở. Thực hiện nhiệm vụ đơn vị kế toán cấp I. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở thực hiện lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở trong việc chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định;

b) Thực hiện giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc Sở. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở trình Giám đốc Sở hoặc UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn, các phương án điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước hàng năm hoặc theo giai đoạn theo quy định;

c) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện các văn bản quy định về lĩnh vực tài chính - kế toán và quản lý tài sản nhà nước theo quy định. Tổ chức giao tài sản cho các đơn vị thuộc Sở quản lý, sử dụng theo quy định;

d) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phối hợp với các phòng thuộc Sở có liên quan xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành thông tin và truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

e) Xây dựng các quy định, quy trình nội bộ của Sở trong các hoạt động quản lý về tài chính - kế toán và quản lý tài sản nhà nước theo các quy định và phân cấp hiện hành;

g) Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về tài chính - kế toán cho đội ngũ công chức, viên chức kế toán tại các đơn vị thuộc Sở.

3. Về tổng hợp, báo cáo, thống kê

a) Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch phát triển thông tin và truyền thông hàng quý, năm về phát triển thông tin và truyền thông, báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ thống kê, tổng hợp các số liệu, chỉ tiêu phát triển ngành thông tin và truyền thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Sở và làm đầu mối tổng hợp, báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định;

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định. Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Phòng;

5. Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của Giám đốc Sở;

6. Thực hiện cung cấp thông tin và chế độ báo cáo về lĩnh vực được giao theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phân công.

Theo