Phòng Thanh tra

10/09/2020 | 15:43
Cỡ chữ Aa- Aa+

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG THANH TRA

Điều 1. Chức năng: 

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội là cơ quan thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về thông tin và truyền thông trên địa bàn.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2.Nhiệm vụ

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm để trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện; tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Giám đốc Sở giao;

2. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

3. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với các cơ quan, tổ chức, các nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội;

4. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

6. Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông cho Thanh tra viên và công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở. Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các phòng Văn hóa - Thông tin;

8. Phối hợp với các phòng chuyên môn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

9. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật;

10. Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của Giám đốc Sở. Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực của Thanh tra;

11. Thực hiện cung cấp thông tin và chế độ báo cáo về lĩnh vực được giao theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

Theo