Phòng Thông tin điện tử

10/09/2020 | 15:44
Cỡ chữ Aa- Aa+

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thông tin điện tử

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điều 1. Chức năng: 

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng và dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Điều 2. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng các văn bản quản lý Nhà nước về thông tin điện tử để trình UBND thành phố ban hành; Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm thuộc lĩnh vực thông tin điện tử; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động; các chương trình, đề án, dự án về thông tin điện tử và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo phân công của Giám đốc Sở;

2. Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn;

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đăng ký hoạt động tại địa phương sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ.

4. Quản lý, theo dõi, rà soát, tổng hợp, đánh giá các dịch vụ, nội dung thông tin điện tử trên mạng;

5. Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động theo thẩm quyền;

6.Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình (trừ hoạt động báo chí và thông tin cơ sở); việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) theo quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn;

7. Đề xuất, xây dựng các giải pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng thông tin trên mạng gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan xây dựng các tư liệu, tài liệu, hồ sơ, luận cứ để giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch trên mạng xã hội, các trang thông tin điện tử ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Thủ đô;

8. Chủ trì, phối hợp với UBND cấp quận, huyện, thị xã hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn theo quy định;

9. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội hoạt động trong lĩnh vực thông tin điện tử;

10. Khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình hoạt động của lĩnh vực thông tin điện tử trên địa bàn Thành phố phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định;

11. Đề xuất và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và hợp tác trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực thông tin điện tử;

11. Phối hợp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bản quyền, quảng cáo trên môi trường mạng, sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc lĩnh vực thông tin điện tử;

12. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin điện tử đối với phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện;

13. Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thông tin điện tử trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

14. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng;

15. Phối hợp với các phòng có liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử;

16. Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của Giám đốc Sở;

17. Thực hiện cung cấp thông tin và chế độ báo cáo về lĩnh vực được giao theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phân công.

Theo