Văn phòng Sở

05/10/2020 | 15:39
Cỡ chữ Aa- Aa+

Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng Sở

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA

VĂN PHÒNG SỞ

Điều 1. Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở điều hành, quản lý các hoạt động chung của Sở và tham mưu về công tác tổng hợp, tổ chức, hành chính, quản trị và tài chính của khối Văn phòng Sở.

Điều 2. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, giúp Ban giám đốc Sở chỉ đạo điều hành, đôn đốc các hoạt động; tổng hợp công tác chung của toàn Sở thực hiện báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm theo quy định; Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính xây dựng kế hoạch công tác các lĩnh vực thuộc sự quản lý của Sở theo quy định;

2. Xây dựng quy hoạch cán bộ, giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý tổ chức, bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức cũng như hợp đồng lao động của Sở. Giúp lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; thực hiện đánh giá, bố trí sử dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở theo quy định của pháp luật;

3. Thực hiện lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ cá nhân của công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo quy định;

4. Quản lý thực hiện công tác kế toán tài chính khối văn phòng Sở (là đơn vị kế toán cấp 2); tổ chức thực hiện các qui định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong khối Văn phòng Sở; quản lý tài sản của cơ quan (khối Văn phòng Sở), đảm bảo các điều kiện vật chất, phương tiện làm việc cho lãnh đạo Sở và cơ quan. Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh, phòng gian bảo mật, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cơ quan;

5. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật, nâng lương theo quy định của Nhà nước và của thành phố; thường trực Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng; Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và chương trình cải cách hành chính của UBND Thành phố;

6. Tổ chức thực hiện công tác quản lý văn thư, lưu trữ của cơ quan; đảm bảo các chế độ (bảo hiểm xã hội, y tế ….) của công chức, người lao động khối Văn phòng Sở theo qui định;

7. Giúp Giám đốc Sở trong việc tổ chức, xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008; thường trực Ban chỉ đạo ISO của Sở;

8. Thực hiện công tác pháp chế của cơ quan.Thực hiện rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định;

9. Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông cho tổ chức và công dân theo quy định;

10. Thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý của Văn phòng;

11. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

12. Là đầu mối các hoạt động đối ngoại (trong nước và quốc tế) của Sở;

13. Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của Giám đốc Sở;

14. Thực hiện cung cấp thông tin và chế độ báo cáo về lĩnh vực được giao theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phân công.

Theo