Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016-2020

27/04/2017 | 09:07
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thực hiện Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, ngày 18/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Chương trình số 711/CTr-STTTT xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong giai đoạn 2016 - 2020 tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

- Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước.

- Tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng tài sản công; công khai các hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, lao động và thời gian lao động để đảm bảo thực hành tiết kiệm, ngăn chặn và phòng ngừa lãng phí.

- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực chi đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện các dự án, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình.

- Tăng cường công tác quản lý tài sản; chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước.

- Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động.

- Triển khai tích cực, hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2014 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử dụng biên chế và kinh phí hành chính, cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của UBND Thành phố nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác THTK, CLP.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.  

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tăng cường rà soát thủ tục hành chính, từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa và thuận tiện.

 

Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.

Thanh Thúy

 

Theo