Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, quy chế làm việc và sử dụng CCVC-LĐ tại các đơn vị sự nghiệp
Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, quy chế làm việc và sử dụng CCVC-LĐ tại các đơn vị sự nghiệp

26/08/2013 | 00:00

Ngày 23/8/2013, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 1270/STTTT-VP về việc tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, quy chế làm việc và sử dụng CCVC-LĐ tại các đơn vị sự nghiệp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND và Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp của UBND Thành phố.

Tháng 10/2013 sẽ sơ kết thực hiện Chương trình sô 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội
Tháng 10/2013 sẽ sơ kết thực hiện Chương trình sô 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

15/07/2013 | 00:00

Sáng ngày 11/7/2013, Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp với đaị diện lãnh đạo các sở, ban, ngành để đôn đốc các đơn vị về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC và phổ biến kế hoạch tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về ldquo;Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011 - 2015rdquo;

Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính
Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính

15/07/2013 | 00:00

Ngày 5/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính .

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020

24/06/2013 | 00:00

Trước thực trạng công tác cải cách hành chính tại nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp cograve;n chậm, kết quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/5/2013 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 ndash; 2020.

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Mô hình khung hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội
Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Mô hình khung hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội

24/06/2013 | 00:00

Là một trong những đề án quan trọng của Thành phố để thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU về ldquo;Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2018rdquo;, Sau một thời gian triển khai Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc thực hiện và lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị về đề án Xây dựng ldquo;Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phươngrdquo;.

Tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính
Tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính

19/06/2013 | 00:00

Ngày 12/6/2013, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Công văn số 817/STTTT-VP về việc tăng cường thực hiện kỷ cương hành chính tại các đơn vị thuộc Sở, trong đó yêu cầu công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại Sở tiếp tục chấp hành nghiêm túc quy định thời gian làm việc và quy tắc văn hóa công sở.

Sở Thông tin và Truyền thông đưa thêm 01 thủ tục hành chính ra giải quyết tại bộ phận Một cửa.
Sở Thông tin và Truyền thông đưa thêm 01 thủ tục hành chính ra giải quyết tại bộ phận Một cửa.

13/05/2013 | 00:00

Ngày 8/5/2013, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 111/QĐ-STTTT về việc đưa thủ tục ldquo;thẩm định Đề cương - Dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự ánrdquo; ra giải quyết theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tổng số: 44 kết quả / 4 trang