Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí năm 2014
Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí năm 2014

27/03/2014 | 00:00

Ngày 21/3/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Kế hoạch số 321/KH-STTTT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở năm 2014. Theo đó, yêu cầu các phograve;ng, ban, đơn vị rà soát các quy định, quy chế nội bộ và các quy định, cơ chế chính sách của Thành phố thuộc lĩnh vực được giao quản lý để tham mưu việc tiếp tục triển khai thực hiện hoặc hoàn thiện, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

15/07/2013 | 00:00

Ngày 1/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, BCH Trung ương Đảng khoá X về ldquo;Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phograve;ng, chống tham nhũng, lãng phírdquo; giai đoạn 2012-2016 của Thành phố Hà Nội.

Tổng số: 30 kết quả / 3 trang