Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND cửa Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND cửa Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

16/09/2013 | 00:00

Về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô (Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô).

Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

16/09/2013 | 00:00

Về chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyên của tổ chức cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô (Theo điểm a khoản 3 Điều 11 Luật Thủ đô).

Tổng số: 21 kết quả / 2 trang