Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

23/09/2020 | 16:12
Cỡ chữ Aa- Aa+

Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ HÀ NỘI

1. Vị trí, chức năng:

Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để giao dịch và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tên tiếng Việt: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Tên giao dịch tiếng Anh: Hanoi Portal

Tên viết tắt: HNP

Tên miền: hanoi.gov.vn

Email: conggiaotiepdientu@hanoi.gov.vn

Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội có chức năng:

- Tổ chức quản lý và cung cấp thông tin chính thống của Thành ủy, HĐND, UBND và các cơ quan của thành phố Hà Nội trên internet và các phương tiện thông tin điện tử.

- Tích hợp, liên kết thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thành phố, là đầu mối kết nối với mạng thông tin hành chính điện tử của Thành phố Hà Nội với các sở, ban, ngành, quận huyện thuộc Thành phố; tích hợp các thông tin, dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Thành phố trên internet.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Chủ trì, phối hợp về chuyên môn với trang/cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan kết nối và đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) được cập nhật trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội; khai thác tài nguyên thông tin thuộc Thành phố trong kết nối các trang tin hoặc cổng thông tin điện tử thành hệ thống mạng thông tin điện tử thống nhất trên internet theo quy định hiện hành; khai thác, tiếp nhận, tích hợp, liên kết và cập nhật đầy đủ, kịp thời các loại thông tin (theo quy định của nhà nước).

2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban và các đơn vị liên quan trình Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch, đề án và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.3. Duy trì, cung cấp và biên tập thông tin trên Trang thông tin điện tử liên kết vùng kinh tế trọng điểm khu vực đồng bằng Bắc Bộ (http://kttdbacbo.gov.vn).

2.4. Tổ chức, thực hiện giao lưu, đối thoại trực tuyến hoặc giữa lãnh đạo UBND Thành phố hoặc giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện và thị xã với công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

2.5. Tiếp nhận các câu hỏi, ý kiến của công dân, tổ chức trên mạng internet và trả lời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

2.6. Quản lý hạ tầng công nghệ, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng và dữ liệu trên mạng internet của Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội và phục vụ cho các hoạt động cung cấp thông tin trên internet, dịch vụ tên miền,.

2.7. Chịu trách nhiệm bảo đảm bí mật, an toàn mạng, an ninh hệ thống; an ninh nội bộ của Cổng Giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội.

2.8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ có thu theo quy định của pháp luật, nhằm sử dụng có hiệu quả và tái đầu tư cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

2.9. Chỉ dẫn, trao đổi - hỏi đáp ý kiến của công dân, tổ chức về quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội.

2.10. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

3. Tổ chức bộ máy và biên chế

3.1. Tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo

Cổng Giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Cổng) có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc Cổng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cổng. Các Phó Giám đốc Cổng giúp việc cho Giám đốc Cổng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Cổng và pháp luật về lĩnh vực được giao phụ trách.

Giám đốc Cổng do UBND Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Các Phó Giám đốc Cổng do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc Cổng, Phó Giám đốc Cổng được thực hiện theo qui định hiện hành.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Cổng Giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội có các phòng như sau:

- Phòng Hành chính - Quản trị

- Phòng Hành Chính công

- Phòng Thông tin

- Phòng Quay phim

Giám đốc Cổng Giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Cổng. Khi cần thiết Sở Thông tin và Truyền thông xem x;ét quyết định thành lập hoặc giải thể các bộ phận trên cơ sở đề xuất của Cổng theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

3.2. Biên chế

Biên chế của Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội được giao trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được qui định.

Ngoài số biên chế được giao, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội được ph;ép sử dụng hợp đồng lao động dài hạn, ngắn hạn hưởng lương từ nguồn thu của Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội. Chế độ tiền lương, tiền công và các chế độ, chính sách khác của hợp đồng lao động được thực hiện theo qui định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố.

Giám đốc Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội căn cứ vào số lượng biên chế được giao, có trách nhiệm bố trí, sử dụng công chức, viên chức, người lao động phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

3.3. Kinh phí hoạt động:

- Ngân sách Thành phố cấp cho hoạt động thường xuyên và đảm bảo hoạt động cho Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội là đơn vị sự nghiệp thực hiện theo cơ chế tài chính quy định tại Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và qui định của Thành phố về quản lý tài chính của một số đơn vị sự nghiệp đặc thù. Hàng năm chịu trách nhiệm thực hiện quyết toán về tài chính với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền.

Theo