Trang chủ

Công nghệ thông tin

Phiếu khảo sát, điều tra ứng dụng máy tính và Internet ở các cơ quan hành chính năm 2016
07/09/2016 | 1:58 PM

Thực hiện Quyết định số 1121/QĐ-BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố tại công văn số 7015/VP-KGVX ngày 12/8/2016 của Văn phòng UBND Thành phố về việc phối hợp tổ chức thực hiện điều tra ứng dụng máy tính và Internet ở các cơ quan hành chính năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp số liệu theo yêu cầu của Bộ TTTT.

Phiếu khảo sát gửi về Sở TTTT trước ngày 30/9/2016 để tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố và Bộ TTTT.

Công văn và mẫu phiếu khảo sát trong tài liệu kèm theo./.

  quy hoạch - kế hoạch