Trang chủ

Công nghệ thông tin

Sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin mạng
19/09/2016 | 2:57 PM

Những năm gần đây, nước ta phát triển mạnh internet. Thị trường ồ ạt các sản phẩm công nghệ với chất lượng khó kiểm soát. Cùng với những bất cập về hạ tầng, nhân lực và nhận thức là những nguyên nhân gây mất an toàn thông tin mạng nói chung và an toàn thông tin trong cơ quan Nhà nước.

Từng bước tổ chức quản lý chặt chẽ an toàn thông tin mạng, từ Luật An toàn thông tin mạng ban hành năm 2015, đến nay Chính phủ ban hànhNghị định quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. Trong đó, quy định điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh sản phảm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; sản phảm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và sản phảm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép. Nghị định không điều chỉnh hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và hoạt động kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

Về các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, Nghị định quy định gồm: sản phẩm kiểm tra, đánh giá na toàn thông tin mạng là các thiết bị phần cứng, phần mềm có các chức năng cơ bản: rà quét, kiểm tra, phân tích cấu hình, hiện trọng, dữ liệu nhật ký của hệ thống thông tin; phát hiện lỗ hổng, điểm yếu; đưa ra đánh giá rủi ro an toàn thông tin; sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng là các thiết bị phần cứng, phần mềm có các chức năng cơ bản: giám sát, phân tích dữ liệu truyền trên hệ thống thông tin, thu thập, phân tích dữ liệu nhật ký theo thời gian thực; phát hiện và đưa ra cảnh báo sự kiện bất thường, có nguy cơ gây mất an toàn thông tin; sản phẩm chống tấn công, xâm nhập là các thiết bị phần cứng, phần mềm có chức năng cơ bản ngăn chặn tấn công, xâm nhập vào hệ thống thông tin.

Dịch vụ an toàn thông tin mạng gồm: Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng (giám sát, phân tích lưu lượng dữ liệu truyền trên hệ thống thông tin; thu thập, phân tích dữ liệu nhật ký theo thời gian thực; phát hiện và đưa ra cảnh báo sự kiện bất thường, có nguy cơ gây mất an toàn thông tin); Dịch vụ phòng ngừa, chống tấn công mạng (ngăn chặn các hành vi tấn công, xâm nhập vào hệ thống thông tin thông qua việc giám sát, thu thập, phân tích các sự kiện đang xảy ra trên hệ thống thông tin); Dịch vụ tư vấn an toàn thông tin (hỗ trợ tư vấn, kiểm tra, đánh giá, triển khai, thiết kế, xây dựng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin); Dịch vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (xử lý, khắc phục sự cố gây mất an toàn thông tin); Dịch vụ khôi phục dữ liệu (khôi phục dữ liệu trong hệ thống thông tin đã bị xóa hoặc hư hỏng); Dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự (hỗ trợ người sử dụng bảo đảm tính bí mật của thông tin, hệ thống thông tin).

Có 03 loại sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu, đó là: sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin; sản phẩm giám sát an toàn thông tin và sản phẩm chống tấn công, xâm nhập./.

Đặng Vân

  quy hoạch - kế hoạch