Trang chủ

Công nghệ thông tin

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
30/01/2019 | 10:33 AM

Nhằm tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ như một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức trong việc tham mưu, triển khai và sử đụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; Rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các vãn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số. Đồng thời, khẩn trương ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến...

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương đảm bảo hạ tầng hệ thống và các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ nhằm thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử; đưa tiêu chí về sử dụng chừ ký số chuyên dùng Chính phủ là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin;…

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử…

 

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch