Trang chủ

Công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng và phát triển thành phố thông minh
23/04/2019 | 3:24 PM

      Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng là 03 thành phố của Việt Nam tham gia Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN. Với mục tiêu tạo kết nối các thành phố thành viên của Việt Nam trong Mạng lưới các thành phố thông minh của ASEAN; chia sẻ kinh nghiệm thực tế giúp cho các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiến xa hơn trong xây dựng và phát triển thành phố thông minh; tạo nên hình ảnh nổi bật năng động, sáng tạo, đổi mới về xây dựng và phát triển thành phố thông minh trong Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN, ngày 10/4/2019, tại Hội thảo công bố Đề án Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng, các Sở Thông tin và Truyền thông: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng và phát triển thành phố thông minh.

Giám đốc các Sở TT&TT Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh ký kết biên bản

hợp tác xây dựng thành phố thông minh.

      Theo Biên bản ghi nhớ, các Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hợp tác triển khai các nội dung:

      1. Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, triển khai các Đề án, chương trình, kế hoạch, dự án về thành phố thông minh, Kiến trúc ICT cho thành phố thông minh; phương thức triển khai, lộ trình thực hiện (đặc biệt là những bài học rút ra từ những thành công, thất bại); các giải pháp công nghệ mới, hiệu quả trong xây dựng, phát triển thành phố thông minh của mỗi Thành phố; kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai, vận hành, duy trì, chia sẻ (nếu cần thiết) hoạt động các Trung tâm điều hành thông minh, Trung tâm Dữ liệu và các lĩnh vực then chốt của thành phố thông minh tại mỗi Thành phố (như: giao thông, môi trường, du lịch, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự,…).

      2. Tham gia góp ý đối với các cơ chế, chính sách, Đề án, kế hoạch trung hạn và dài hạn về thành phố thông minh, Kiến trúc ICT cho thành phố thông minh trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện của các Bên; phối hợp, trao đổi, tham gia góp ý các tiêu chuẩn, định mức về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, đánh giá đo lường và cơ chế, chính sách liên quan đến thành phố thông minh của các Bộ, ngành tạo sự đồng thuận, thống nhất của các Thành phố trong triển khai, thực hiện.

     3. Tổ chức các hội thảo, các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong nước và quốc tế về xây dựng, phát triển thành phố thông minh có sự tham gia của đại diện các Thành phố.

     4. Nghiên cứu, đề xuất UBND các thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí minh và Đà Nẵng xem xét nội dung hợp tác trong việc trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu mở dùng chung thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong tương lai; kết nối, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giới thiệu các cơ hội hợp tác, đầu tư giúp các doanh nghiệp CNTT của các Thành phố phát triển bền vững.

     5. Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển các khu CNTT tập trung, hình thành và hỗ trợ phát triển, chuyển giao các sản phẩm CNTT chủ lực của mỗi Thành phố, đặc biệt là các sản phẩm thông minh hướng tới hình thành và phát triển công nghiệp IoT tại các Thành phố.

      Các Sở Thông tin và Truyền thông cũng thống nhất thường xuyên trao đổi, cung cấp các thông tin trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; tổ chức các buổi làm việc trực tiếp hoặc trực tuyến trao đổi, chia sẻ, đánh giá các nội dung ghi nhớ trên./.

Nguyễn Anh Việt

  quy hoạch - kế hoạch