Trang chủ

Công nghệ thông tin

Chính phủ điện tử Việt Nam 2011 và toàn cảnh thị trường công nghệ TT&TT 2010 – 2011
16/10/2011 | 12:00 AM

Trong những năm qua, công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT ndash; TT) Việt Nam có sự phát triển vượt bậc, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tăng trưởng bình quân ngành đạt 20 ndash; 25%, hơn gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP. 100% cơ quan nhà nước có mạng dùng riêng; trên 94.000 dịch vụ công trực tuyến với 775 dịch vụ công mức 3, 4 dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam 2011 tập trung vào 3 nội dung chính: Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính; Xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả tại Bộ, ngành, địa phương; Công nghệ và Giải pháp cho Chính phủ điện tử.

Đối với Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính, CNTT đã được ứng dụng rộng rãi phục vụ chính quyền điện tử tại các địa phương (hệ thống một cửa điện tử); các ngành: ngân hàng (hệ thống báo cáo điện tử), ngành thuế, hải quan, y tế. Đáng lưu ý có giải pháp Chính phủ điện tử thông qua vệ tinh VSAT - là một hệ thống có thể mang tín hiệu, dịch vụ đến vùng biên giới, hải đảo.

Đối với xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả tại Bộ, ngành, địa phương, tham khảo kinh nghiệm triển khai tại các địa phương (Đồng Tháp, Trà Vinh, Quảng Nam); đồng thời đánh giá đúng mức ứng dụng CNTT trong ngành Ngân hàng.

Đối với Công nghệ và Giải pháp cho Chính phủ điện tử, nhiều đề xuất được đưa ra: Bảo đảm máy tính và dịch vụ phát triển Chính phủ điện tử thông qua ưu đãi các doanh nghiệp phần cứng và phần mềm; Xây dựng mô hình công sở điện tử với các đặc trưng về: phần mềm, đơn vị cung cấp giải pháp, đơn vị sử dụng; Đầu tư an toàn an ninh thông tin tập trung vào 3 nhóm giải pháp: công nghệ, con người, quy trình và chính sách.

Để xây dựng Chính phủ điện tử hiệu quả trong giai đoạn tới, nhiều giải pháp quan trọng đã được đề cập tới gồm:

Một là, đẩy mạnh phát triển thị trường, sản phẩm, doanh nghiệp và cộng đồng CNTT - TT nhằm tạo tiền đề tốt để đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tiến tới Chính phủ điện tử.

Hai là, gắn kết việc ứng dụng và phát triển CNTT - TT với cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính.

Ba là, đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại các Bộ, ngành thông qua ứng dụng CNTT vào công việc hành chính hàng ngày, như xây dựng sổ tay công vụ.

Bốn là, xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở xác định lộ trình, mục tiêu, giai đoạn.

Năm là, học tập kinh nghiệm quốc tế, điển hình là mô hình Chính phủ điện tử Hàn Quốc. Hàn Quốc đã trải qua 5 pha, 3 giai đoạn để xây dựng Chính phủ điện tử: 30 năm đầu khởi tạo và đặt nền móng (1970 - 2000); 7 năm triển khai và mở rộng (2001 - 2007); từ năm 2008 đến nay đã hoàn chỉnh (đạt 62% mức độ 4).

Toàn cảnh thị trường và công nghệ CNTT - TT giai đoạn 2010 - 2011, tập trung phân tích kinh nghiệm, xu hướng phát triển CNTT trên thế giới và Việt Nam; đồng thời thảo luận các giải pháp cụ thể, đó là:

Một là, công nghệ điện toán đám mây trở thành xu hướng hàng đầu được quan tâm chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp hạ tầng và dịch vụ. Tăng cường cơ chế phối hợp lợi ích giữa đơn vị quản lý và kinh doanh hạ tầng với đơn vị phát triển phần mềm và dịch vụ, khuyến khích phát triển phần mềm phục vụ cộng đồng, doanh nghiệp. Tăng cường an ninh, bảo mật thông tin, nâng cao nhận thức về điện toán đám mây trong ứng dụng và phát triển CNTT.

Hai là, gia công phần mềm theo xu hướng tập trung vào chiều sâu; chuyển dịch và thành lập mới các trung tâm dịch vụ toàn cầu. Các lợi thế của Việt Nam: dân số trẻ và năng động, trình độ dân trí cao, chi phí vận hành và sản xuất thấp, tăng trưởng ổn định với nhiều hỗ trợ của Chính phủ. Cần cải thiện hệ thống giáo dục, đơn giản thủ tục cấp ph;ép, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT. Không dừng lại ở phát triển phần mềm.

Ba là, tăng cường nhận thức về phần mềm nguồn mở, có chính sách hỗ trợ nguồn mở để giải quyết những thách thức trong lĩnh vực CNTT - TT.

Bốn là, nắm bắt cơ hội phát triển phần mềm nhúng ứng dụng cho thiết bị di động, phát triển sản phẩm cho thị trường từ phần cứng OEM và các phần mềm đặc thù, hướng tới đối tượng khách hàng cuối trên toàn cầu. Cần xây dựng chiến lược phát triển rõ ràng về công nghệ nhúng và chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển công nghệ này.

Để mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử, đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT - TT trở thành hiện thực, cần có sự quyết tâm của Chính phủ, sự tham gia hợp tác của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tham khảo các mô hình thành công của nước ngoài, vận dụng linh hoạt và phù hợp với điều kiện Việt Nam sẽ góp phần tích cực đẩy nhanh quá trình này.

  quy hoạch - kế hoạch