Trang chủ

Công nghệ thông tin

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ
08/12/2011 | 12:00 AM

Ngày 23/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 106/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng trao Giấy ph;ép

chứng thực chữ ký số cho công ty Bkav (nguồn internet).

Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều như sau: Thay thế khoản 5 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 6; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9; Thay thế Điều 10; thay thế khoản 3 Điều 15 như sau; thay thế Điều 16; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18; thay thế khoản 2 Điều 21; sửa đổi, bổ sung tên Mục 1 Chương VI; sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 47; sửa đổi, bổ sung tên của Điều 46; sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 47; sửa đổi, bổ sung tên của Mục 2 Chương VI; thay thế Điều 48, Điều 49, Điều 53 của Nghị định...

Trong đó đáng lưu ý là sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 62 với nội dung: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đối với một trong các hành vi như: tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng; mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật nhằm mục đích đăng ký hoạt động hoặc cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng. Đồng thời thay thế cụm từ "Bộ Bưu chính, Viễn thông" thành cụm từ "Bộ TT&TT".

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012.

Xem chi tiết Nghị định 106 tại đây

  quy hoạch - kế hoạch