Trang chủ

Công nghệ thông tin

Hà Nội thành lập Trung tâm Dữ liệu nhà nước
08/12/2011 | 12:00 AM

Ngày 06/12/2011, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Quyết định số 5669/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dữ liệu nhà nước thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Dữ liệu nhà nước (viết tắt: HNSDC) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm có chức năng liên kết, tích hợp kỹ thuật, vận hành hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) toàn Thành phố; là đầu mối tổ chức xây dựng và quản trị các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, cung cấp cho nhu cầu truy xuất thông tin của các cơ quan, đơn vị và các đối tượng người dùng. Trung tâm cũng là đầu mối kết nối mạng nội bộ của Thành phố với các hệ thống mạng khác, bảo đảm an ninh bảo mật thông tin và an toàn mạng Internet cho toàn bộ hệ thống mạng của Thành phố.

Trung tâm có các nhiệm vụ: 1, Đảm bảo quản trị toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Thành phố, quản trị mạng WAN liên tục 24h/ngày và 7 ngày/tuần; 2, Xây dựng, liên kết, tích hợp các phần mềm dùng chung và chuyên ngành phục vụ chương trình ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và phục vụ công dân, doanh nghiệp; 3, Xây dựng về kỹ thuật dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3, 4, liên kết, tích hợp lên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố và các Website của sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã; 4, Đầu mối phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng; 5, Triển khai giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật; 6, Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ liên quan; 7, Tham mưu cho Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng, phát triển hạ tầng CNTT và các tiêu chuẩn CNTT; 8, Hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoạt động về xây dựng, cập nhật, nâng cấp, tích hợp, chia sẻ, trao đổi và phân quyền truy cập hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu dùng chung; 9, Quản lý tài sản, tổ chức, cán bộ, tài chính của Trung tâm theo đúng quy định; 10, Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc, gồm 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Điều hành hệ thống, Phòng Phần mềm ứng dụng, Phòng Nội dung thông tin.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

  quy hoạch - kế hoạch