Trang chủ

Công nghệ thông tin

Vai trò của chứng thực số trong Chính phủ điện tử
13/11/2012 | 12:00 AM

Chính phủ điện tử là Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin (được điện tử hóa) để các cơ quan Chính phủ hoạt động hiệu quả và minh bạch, cung cấp thông tin, dịch vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và công dân; tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền dân chủ và tham gia quản lý nhà nước. Trong đó, hệ thống chứng thực số (PKI) là một thành phần cơ bản đảm bảo an toàn cho Chính phủ điện tử.

Trong Chính phủ điện tử, các giao dịch điện tử trở nên phổ biến. Đó là chuỗi các hoạt động trao đổi thông tin và các công việc liên quan, được thực hiện bằng các phương tiện điện tử (điện thoại, Internet), nhằm đạt được một mục tiêu xác định, có bắt đầu và kết thúc, giữa hai hay nhiều bên. Những chuỗi giao dịch phổ biến thường gặp như: trao đổi công văn điện tử, khai thuế điện tử, nộp thuế qua mạng, hộ chiếu điện tử, đấu thầu trực tuyến, ngân hàng online, bán hàng qua mạng, khảo giá online, đấu giá online...

Có 2 yêu cầu luôn tồn tại trong Chính phủ điện tử, đó là: tính đầy đủ các dịch vụ công và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Chính phủ điện tử tồn tại dựa trên hạ tầng phần cứng, mạng, truyền thông, các trung tâm lưu trữ dữ liệu và cơ sở dữ liệu, các hệ điều hành tác nghiệp xử lý văn bản, các dịch vụ công, các giao diện (trang/ cổng thông tin điện tử). Những thành tố này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin. Hệ thống chứng thực số (PKI) chính là một thành phần nền tảng cơ bản đảm bảo an toàn cho Chính phủ điện tử.

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khoá công khai của người ký có thể xác định được chính xác: Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khoá bí mật tương ứng với khoá công khai trong cùng một cặp khóa và sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi. Việc sử dụng chữ ký số và chứng thực chữ ký số được xác định sẽ thúc đẩy trao đổi thông tin, nhằm nâng cao năng suất lao động, mở rộng thương mại, hỗ trợ cải cách hành chính, tăng tiện ích xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và bảo đảm an ninh, quốc phòng./.

  quy hoạch - kế hoạch