Trang chủ

Công nghệ thông tin

Hướng dẫn mô hình chính quyền điện tử cấp tỉnh
21/02/2012 | 12:00 AM

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế về một mô hình chính phủ điện tử làm định hướng chung cho các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương trong phát triển chính phủ điện tử của mình, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn về Mô hình thành phần chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Mô hình của chính quyền điện tử bao gồm các thành phần chính: Người sử dụng; Kênh truy cập; Giao diện với người sử dụng; Các dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng nghiệp vụ; Lớp tích hợp; Các dịch vụ dùng chung; Cơ sở dữ liệu; Cơ sở hạ tầng; Phần quản lý, các nội dung hỗ trợ tất cả các thành phần trên.

Trong đó, những người sử dụng dịch vụ do các cơ quan chính phủ cung cấp gồm người dân, doanh nghiệp, các cán bộ công chức, viên chức nhà nước. Người sử dụng sẽ truy cập thông tin, dịch vụ mà chính phủ cung cấp thông qua các kênh truy cập, như: trang thông tin điện tử/ cổng thông tin điện tử (website/ portal), thư điện tử (email), điện thoại (cố định hoặc di động), fax hoặc đến trực tiếp gặp các cơ quan chính phủ.

Để đảm bảo người sử dụng là trung tâm, giao diện với người sử dụng sẽ cung cấp các khả năng liên quan trực tiếp đến quản lý người sử dụng dịch vụ (bên trong và bên ngoài), các nghiệp vụ tương tác với người sử dụng dịch vụ, nằm ở phía ngoài của một nghiệp vụ và là giao diện với nhiều đối tượng sử dụng dịch vụ. Đây cũng là thành phần bảo đảm sự thông suốt cho người sử dụng trong việc sử dụng đa kênh truy cập.

Các dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng nghiệp vụ là thành phần cơ bản của mô hình, bao gồm: các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng; các ứng dụng phục vụ tác nghiệp của các cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan chính phủ; các ứng dụng cung cấp khả năng hỗ trợ việc quản lý hiệu quả (tài chính, nhân sự, tài sản, tài nguyên số, truyền thông, cộng tác); các ứng dụng liên cơ quan (quản lý văn bản và điều hành); các ứng dụng cho cán bộ (đào tạo từ xa, cung cấp thông tin, quản lý tri thức).

Mô hình chính quyền điện tử cũng yêu cầu cung cấp khả năng tích hợp các ứng dụng và dịch vụ nói chung, nhằm tạo ra các dịch vụ tích hợp nhưng không phá vỡ cấu trúc, gián đoạn hoạt động của các ứng dụng/ dịch vụ đang hoạt động. Yêu cầu đó được đảm bảo thông qua lớp tích hợp, tạo cơ sở cho nhiều ứng dụng/ dịch vụ khác nhau có thể giao tiếp với nhau một cách thông suốt trong một môi trường không thuần nhất về nền tảng phát triển các ứng dụng và dịch vụ.

Mô hình được xây dựng còn coi trọng các dịch vụ dùng chung như: dịch vụ thư mục, dịch vụ định danh, xác thực, phân quyền truy cập. Việc triển khai thành công các dịch vụ này sẽ góp phần tránh lãng phí, đầu tư trùng lặp, nâng cao khả năng kết nối của các hệ thống khi sử dụng chung các dịch vụ cơ bản.

Thành phần cơ sở dữ liệu trong mô hình không tồn tại độc lập mà phục vụ cho các chương trình ứng dụng. Cơ sở hạ tầng đảm bảo cung cấp phương tiện, nền tảng phục vụ người sử dụng và các ứng dụng, cụ thể là: trang thiết bị người dùng cuối (máy tính, thiết bị hỗ trợ cá nhân), hệ thống mạng, nền tảng, máy chủ, hệ thống an ninh, bảo mật.

Phần quản lý, các nội dung hỗ trợ tất cả các thành phần trên là các yếu tố phục vụ chung, hỗ trợ, tác động, duy trì, bao gồm: Chính sách về an toàn, bảo mật thông tin; Tiêu chuẩn kỹ thuật; Quy định, quy chế; Tổ chức và điều hành; Truyền thông và đào tạo./.

  quy hoạch - kế hoạch