Trang chủ

Công nghệ thông tin

Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN năm 2013
15/05/2013 | 12:00 AM

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 570/STTTT-UDCNTT ngày 03/5/2013 nhằm hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN) thành phố năm 2013. Theo đó, chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản hướng dẫn, các đơn vị gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định kỹ thuật và công nghệ.

Đối với hạng mục đầu tư phải lập dự án, các đơn vị thực hiện theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ quy định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Đối với hạng mục đầu tư phải lập Đề cương - Dự toán chi tiết, các đơn vị thực hiện theo Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các biểu mẫu hướng dẫn kèm theo của Sở Thông tin và Truyền thông (có thể tra cứu tại: http://ict-hanoi.gov.vn/chuyenmuc/tabid/235/cMenu1/51/cMenu0/6/TopMenuId/6/cMenu/6/stParentMenuId/59/Default.aspx
.

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có thông báo bằng văn bản yêu cầu đơn vị bổ sung, giải trình. Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức thẩm định, thông báo kết quả trong thời hạn 10 ngày làm việc (không bao gồm thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ).

Trên cơ sở thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị tổ chức thẩm định về dự toán chi tiết và phê duyệt Đề cương - Dự toán chi tiết hạng mục theo quy định tại Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của UBND Thành phố và gửi 1 bộ hồ sơ đã được phê duyệt về Sở Thông tin và Truyền thông để quản lý.

Chi tiết hướng dẫn, danh mục các văn bản và biểu mẫu xem tại đây./.

  quy hoạch - kế hoạch