Trang chủ

Công nghệ thông tin

Hướng dẫn các thành phần cơ quan điện từ
04/12/2013 | 12:00 AM

Ngày 28/11/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Công văn số 1885/STTTT-ƯDCNTT về việc hướng dẫn các thành phần cơ quan điện tử. Đây là cơ sở để các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm đảm bảo đồng bộ theo mô hình thống nhất và hỗ trợ việc lựa chọn các tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ; đồng thời, là căn cứ xác định mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị.

Cơ quan điện tử là cơ quan nhà nước của Thành phố ứng dụng công nghệ thông tin và đạt các tiêu chí theo quy định, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, tác nghiệp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Việc xây dựng cơ quan điện tử trong các cơ quan nhà nước của Thành phố phải triển khai đồng bộ giữa hạ tầng, ứng dụng và cơ sở dữ liệu, nhân lực, chính sách và tuân theo mô hình thống nhất.

Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức đánh giá cơ quan điện tử, dựa trên các tiêu chí như: Website/ Cổng thông tin và dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống "Một cửa điện tử", việc cấp và sử dụng hòm thư điện tử trong hệ thống thư điện tử chính thức của Thành phố, tích hợp và chia sẻ cơ sở dữ liệu tạo thành CSDL dùng chung, đào tạo kiến thức về chính phủ điện tử cho cán bộ lãnh đạo, đơn vị có Ban Chỉ đạo CNTT... Việc đánh giá sẽ được thực hiện lồng gh;ép cùng đợt đánh giá, xếp hạng ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước của thành phố Hà Nội.

Chi tiết Công văn và Phụ lục hướng dẫn xem tại đây./.


  quy hoạch - kế hoạch