Trang chủ

Công nghệ thông tin

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin
23/01/2014 | 12:00 AM

Được đánh giá là một trong những giải pháp đảm bảo chủ quyền số quốc gia, làm chủ không gian mạng, góp phần đảm bảo quốc phograve;ng, an ninh đất nước, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực an toàn, an ninh thông tin (ATANTT) cũng là một trong những nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, góp phần thực hiện thành công Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác này, ngày 14/01, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lưc an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020". Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 300 giảng viên, nghiên cứu viên được đào tạo về ATANTT ở nước ngoài, trong đó có 100 tiến sĩ. Đối với trình độ đại học và trên địa học, Đề án cũng đặt ra yêu cầu đến năm 2020 sẽ đào tạo được 2.000 học viên về ATANTT chất lượng cao.

Đề án cũng nêu lên 6 nhiệm vụ, dự án nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Cụ thể, gồm: Đào tạo đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên trình độ thạc sỹ, tiến sỹ về ATANTT ở nước ngoài; Đào tạo kỹ sư, cử nhân ATANTT trong nước; Đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài cho cán bộ ATANTT; Đào tạo ngắn hạn về ATANTT trong nước; Đầu tư nâng cao nâng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các cơ sở đào tạo trọng điểm về ATANTT; Tổ chức điều phối thực hiện đề án. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Đề án là 470 tỷ, không bao gồm kinh phí đào tạo ở nước ngoài, kinh phí hỗ trợ học phí, học bổng cho kỹ sư, cử nhân chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Đề án cũng đưa ra danh mục một số nội dung thuộc đề án được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và tổng hợp kinh phí từ ngân sách trung ương phân bổ để thực hiện một số nội dung của đề án.

Chi tiết Đè án, danh mục và tổng hợp kinh phí xem tại file đính kèm./.

  quy hoạch - kế hoạch