Trang chủ

Công nghệ thông tin

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2013 và giai đoạn 2013-2015
08/10/2012 | 12:00 AM

Ngày 03/10/2012, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành văn bản số 995/STTTT-ƯDCNTT hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị năm 2013, giai đoạn 2013-2015.

Theo đó, năm 2013 sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng xây dựng cơ quan điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và cung cấp các dịch vụ công cơ bản mức độ 3,4 phục vụ công dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các UBND xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng CNTT và nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các cấp, cán bộ, công chức viên chức.

Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu trong năm 2013 tập trung vào việc: xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách; xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT; nâng cao chất lượng và hiệu quả ứng dụng CNTT, bao gồm cả trong nội bộ cơ quan nhà nước và phục vụ công dân, doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT; tuyên truyền các nội dung xây dựng chính quyền điện tử, cơ quan điện tử.

Trên cơ sở bảm sát mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước đến năm 2015 và các nội dung nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2013-2015 theo Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố, các đơn vị rà soát, điều chỉnh bổ sung hoặc xây dựng mới kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị mình đảm bảo tối thiểu đạt chỉ tiêu kế hoạch Thành phố đã đặt ra.

Kế hoạch năm 2013, giai đoạn 2013 - 2015 do các đơn vị xây dựng theo hướng dẫn về Khung kế hoạch. Các đơn vị gửi Kế hoạch, kèm các biểu mẫu về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 22/10/2012 (đồng thời gửi văn bản điện tử về địa chỉ email: udcntt@ict-hanoi.gov.vn) để tổng hợp, thẩm định, phối hợp liên ngành trình UBND Thành phố phân bổ kế hoạch thực hiện theo quy định.

Chi tiết Hướng dẫn và các biểu mẫu xem dưới đây:

- Hướng dẫn

- Biểu mẫu 1-5

- Biểu mẫu 6

- Biểu mẫu 7

  quy hoạch - kế hoạch