Trang chủ

Công nghệ thông tin

Hiện trạng hệ thống chứng thực số chuyên dùng Chính phủ
13/12/2012 | 12:00 AM

Luật Giao dịch điện tử quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, dân sự, thương mại và các lĩnh vực khác đã chính thức có hiệu lực từ tháng 3 năm 2006. Sau 6 năm, hoạt động chứng thực số chuyên dùng cho các cơ quan thuộc Chính phủ có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tính đến nay, các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về giao dịch điện tử nói chung và chứng thực số nói riêng tương đối đầy đủ: Luật Giao dịch điện tử 2005; Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2011; Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin; Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước.

Trong giai đoạn 2007 - 2009, chứng thực số đã được triển khai tới Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Giai đoạn 2009 - 2012, tiếp tục triển khai, mở rộng chứng thực số cho các cơ quan Đảng và Nhà nước: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an (Cục Cơ yếu), Bộ Quốc phòng (Cục Cơ yếu), Bộ Ngoại giao (Cục Cơ yếu), Bộ Tài chính (Văn phòng, Hải quan, Kho bạc, Thuế, Chứng khoán), Bộ Giao thông Vận tải (Giấy ph;ép lái xe), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện), các tỉnh/ thành phố (Khánh Hòa, An Giang, Đồng Tháp, Nam Định, Đồng Nai, Thái Bình)...

Các dịch vụ chứng thực số đã được cấp đến nay như: Cấp mới, tạm dừng, gia hạn, thu hồi chứng thư số; Công bố thông tin về chứng thư số, danh sách thu hồi (Certificate Revocation List - CRL); Kiểm tra trạng thái chứng thư trực tuyến (Online Certificate Status Protocol - OCSP); Cung cấp thời gian đồng bộ chuẩn cho các máy tính sử dụng dịch vụ chứng thực số (Network Time Protocol - NTP); Cung cấp dấu thời gian cho các giao dịch (Time Stamping Authority - TSA). Theo kế hoạch, chứng thực số sẽ tiếp tục được triển khai tới các Bộ, tỉnh thành còn lại trong cả nước, phát huy những kết quả đạt được trong các nội dung đã triển khai hiệu quả như: bảo mật thư điện tử, quản lý văn bản, bảo mật Trang/ Cổng thông tin điện tử.../.

  quy hoạch - kế hoạch