Trang chủ

Công nghệ thông tin

Triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước
17/11/2015 | 12:00 AM

Thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9/11, UBND Thành phố đã có Công văn số 7982/UBND-VX đôn đốc sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, theo đó: Các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau là mục tiêu chính để triển khai Chương trình trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, hoạt động Ứng dụng CNTT để giảm thời gian, số lần trong một năm người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính; Ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động. Bên cạnh đó, hoạt động của Chương trình còn chú trọng đến việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cũng như tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trên quy mô quốc gia, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan trên cơ sở Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam…

Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, Hà Nội cũng như các địa phương, bộ, ngành khác trên cả nước phải thực hiện được các mục tiêu cụ thể như: 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; 95% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng; 90% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng… 100% văn bản không mật trình UBND thành phố trực thuộc Trung ương, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy)…

Ngoài ra, cần phải xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cấp, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử đồng bộ, kết nối, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đẩy nhanh tiến độ triển khai, đưa vào sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; triển khai đô thị thông minh ít nhất tại 3 địa điểm.

Căn cứ các mục tiêu và nhiệm vụ được giao tại Quyết định của Thủ tướng, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện kiến trúc Chính phủ điện tử chi tiết của thành phố, làm căn cứ xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng dụng CNTT. Bám sát Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc Chính phủ điện tử chi tiết của thành phố, xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm bảo đảm sự đồng bộ, hiệu quả, tránh trùng lặp.

UBND Thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá và báo cáo hàng năm và đột xuất tình hình thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016- 2020, theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính bảo đảm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT theo kế hoạch 5 năm, hàng năm đã được UBND thành phố phê duyệt; tăng cường thuê dịch vụ để triển khai ứng dụng CNTT./.

  quy hoạch - kế hoạch