Trang chủ

Công nghệ thông tin

Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính tại Sở với phương châm “4S” và “2K” của Sở Thông tin và Truyền thông”
23/02/2016 | 8:52 AM

“Sẵn sàng xử lý văn bản trên phần mềm; Sẵn sàng gửi, nhận email; Sẵn sàng cập nhật dữ liệu; Sẵn sàng số hóa hồ sơ nộp trực tiếp; Không sử dụng tài liệu giấy khi họp; không sao chụp văn bản” đó là các nội dung của phong trào thi đua “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính tại Sở với phương châm “4S” và “2K” tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Với mục đích xây dựng Sở thành đơn vị dẫn đầu trong Thành phố về việc ứng dụng CNTT trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh việc duy trì, vận hành, khai thác có hiệu quả các ứng dụng, cơ sở dữ liệu ngành Thông tin và Truyền thông để đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, điều hành nội bộ, trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính và triển khai có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính; duy trì vị trí xếp hạng trong nhóm dẫn đầu về ứng dụng CNTT, cung cấp có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến của Thành phố.

Nội dung phong trào thi đua gồm: Sẵn sàng xử lý văn bản trên phần mềm: xây dựng văn bản dự thảo trên phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp của Sở; Sẵn sàng gửi, nhận email: Thông tin trao đổi, phối hợp xử lý trong nội bộ cơ quan và ra bên ngoài đều thông qua hộp thư điện tử của Thành phố; Sẵn sàng cập nhật dữ liệu: 100% các phòng ban đơn vị cập nhật kịp thời thông tin lên cơ sở dữ liệu của ngành; Sẵn sàng số hóa hồ sơ nộp trực tiếp (đối với các thủ tục hành chính đã cung cấp mức độ 3): Số hóa các hồ sơ nộp trực tiếp đối với các thủ tục hành chính đã cung cấp mức độ 3, mức độ 4; Không sử dụng tài liệu giấy khi họp; không sao chụp văn bản.

Trên cơ sở thành tích của các tập thể, cá nhân trong quá trình ứng dụng CNTT, Sở sẽ trình Bộ TTTT và UBND Thành phố tặng bằng khen cho 03 tập thể đạt một trong các tiêu chí: Xử lý văn bản khép kín trên phần mềm hỗ trợ điều hành tác nghiệp; 100% cuộc họp do phòng tổ chức không sử dụng tài liệu giấy; thường xuyên cập nhật dữ  liệu vào phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; đề xuất được cách làm sáng tạo thúc đẩy ứng dụng CNTT phục vụ công dân, tổ chức trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời sẽ trình Bộ TTTT và UBND Thành phố tặng bằng khen cho 05 cá nhân đạt một trong các tiêu chí: 100% văn bản được xử lý khép kín trên phần mềm; thường xuyên sử dụng thư điện tử trong quá trình giải quyết công việc; có nhiều thành tích trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính qua phần mềm dịch vụ công; đề xuất cách làm sáng tạo thúc đẩy ứng dụng CNTT phục vụ công dân, tổ chức trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2015, Sở đã tiếp nhận và giải quyết gần 3000 hồ sơ qua mạng đối với thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, bố trí công chức số hóa tất cả hồ sơ nộp trực tiếp đối với thủ tục này.

          Chi tiết xem văn bản tại đây./.

Bích Thảo

  quy hoạch - kế hoạch