Trang chủ

Công nghệ thông tin

Thành lập Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hà Nội
29/04/2016 | 3:14 PM

Ngày 21/04/2016, UBND Thành phố đã có Quyết định số 1943/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hà Nội.

Theo đó xét đề nghị Liên sở giữa: Sở Thông tin và Truyền thông – Sở Nội vụ về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND Thành phố giữ chức Trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo Thành phố sẽ có 02 Phó ban là đồng chí Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND Thành phố và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Có 06 đồng chí giữ vai trò là Ủy viên Thường trực của BCĐ gồm: Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố và Phó Giám đốc phụ trách CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, Ủy viên BCĐ Thành phố còn có Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các quận/huyện/thị xã; Cục trưởng các Cục: Thuế, Thống kê, Hải quan; Giám đốc các đơn vị: Bảo hiểm xã hội; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Kho bạc Hà Nội và ông Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc Công an Thành phố.

Cũng tại Quyết định này, Sở Thông tin và Truyền thông được giao là cơ quan thường trực, giúp việc cho hoạt động của Ban chỉ đạo.Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/4/2016 và thay thế cho Quyết định số 6193/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hà Nội và các Quyết định kiện toàn thành viên ban chỉ đạo./.

  quy hoạch - kế hoạch