DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ CHUYỂN ĐỔI IPv6 CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

11/09/2019 | 13:29
Cỡ chữ Aa- Aa+

DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ CHUYỂN ĐỔI IPv6 CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Sự cần thiết chuyển đổi IPv6 của các cơ quan Nhà nước trên địa bản thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ triển khai chuyển đổi IPv6 của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

3. Tài liệu hướng dẫn Tài liệu hướng dẫn triển khai IPv6 dành cho các cơ quan Nhà nước  do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia biên soạn.

4. Các văn bản chỉ đạo, điều hành:

4.1. Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6.

4.2. Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

4.3. Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

4.4. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Điều 18. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ IPv6).

4.5. Thông tư số 32/2019/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (Điều 15).

4.6. Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (Mục 1.11).

4.7. Chỉ thị số 03/CT-BTTTT ngày 10/01/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019.

4.8. Công văn số 3435/UBND-KGVX ngày 12/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4.9. Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 21/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai chuyển đổi Ipv6 của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2023

4.10 Kế hoạch số 630/KH-STTTT ngày 23/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc triển khai chuyển đổi Ipv6 của Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020-2023

4.11 Công văn số 1791/STTTT-BCVT ngày 16/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc quy hoạch địa chỉ Ipv6 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo