Danh sách các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản và danh sách các trò chơi G1 đã bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản

22/12/2015 | 19:01
Cỡ chữ Aa- Aa+

Danh sách các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản và danh sách các trò chơi G1 đã bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử tại địa chỉ
http://www.abei.gov.vn/danh-sach-cap-phep/danh-sach-cac-tro-choi-duoc-cap-quyet-dinh-phe-duyet-noi-dungkich-bancạp-nhạt-den-ngày-3-3-2016-/106196

Theo