Kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa dự toán các gói thầu thuộc hạng mục "Cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị phục vụ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và tiếp nhận hồ sơ xuất bản phẩm"
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa dự toán các gói thầu thuộc hạng mục "Cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị phục vụ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và tiếp nhận hồ sơ xuất bản phẩm"

11/05/2021 | 10:48

Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa dự toán các gói thầu thuộc hạng mục "Cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị phục vụ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và bộ phận tiếp nhận hồ sơ xuất bản phẩm"

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán các gói thầu thuộc hạng mục Kinh phí tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Thành phố trên các cơ quan báo chí
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán các gói thầu thuộc hạng mục Kinh phí tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Thành phố trên các cơ quan báo chí

11/05/2021 | 10:48

Quyết định số 139/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán các gói thầu thuộc hạng mục Kinh phí tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Thành phố trên các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội năm 2021.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán các gói thầu thuộc hạng mục Kinh phí Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Thành phố trên các ấn phẩm, phương tiện truyền thông của các cơ quan Báo chí Trung ương năm 2021
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán các gói thầu thuộc hạng mục Kinh phí Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Thành phố trên các ấn phẩm, phương tiện truyền thông của các cơ quan Báo chí Trung ương năm 2021

11/05/2021 | 10:47

Quyết định số 91/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán các gói thầu thuộc hạng mục Kinh phí Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội trên các ấn phẩm và phương tiện truyền thông của các sơ quan Báo chí Trung ương năm 2021.

Hà Nội đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng
Hà Nội đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng

16/04/2021 | 16:24

Ngày 9/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1042/UBND-KH&ĐT về tăng cường công tác đấu thầu của các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2021.

Tổng số: 16 kết quả / 2 trang