THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

19/10/2015 | 00:00

Thông báo mời thầu
Thông báo mời thầu

01/07/2015 | 00:00

Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội) mời thầu Gói thầu số 01: "Triển khai phần mềm một cửa cho 100 xã, phường, thị trấn năm 2015".