Văn phòng Sở
Văn phòng Sở

05/10/2020 | 15:39

Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng Sở

Phòng Bưu chính - Viễn thông
Phòng Bưu chính - Viễn thông

10/09/2020 | 15:52

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Bưu chính - Viễn thông

Phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông
Phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông

10/09/2020 | 15:51

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông

Phòng Thông tin điện tử
Phòng Thông tin điện tử

10/09/2020 | 15:44

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thông tin điện tử

Phòng Thanh tra
Phòng Thanh tra

10/09/2020 | 15:43

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra

Phòng Kế hoạch tài chính
Phòng Kế hoạch tài chính

10/09/2020 | 15:43

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch tài chính

Phòng Công nghệ thông tin
Phòng Công nghệ thông tin

10/09/2020 | 15:40

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Công nghệ thông tin