Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”
14/06/2018 | 11:10 AM

   Ngày 1/6/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 75-KH/ĐUK về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội (khóa XII) và Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018.

   Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích, ý nghĩa và tác dụng to lớn của“Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; quan điểm của Đảng, của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về thi đua yêu nước.  Tuyên truyền kết quả nổi bật trong thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Đảng bộ, nhân dân Thủ đô; kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

    Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội (01/8/2008 - 01/8/2018). Trong đó, tuyên truyền nêu bật những kết quả, thành tựu của Thủ đô, những điển hình tiên tiến, giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống cách mạng của Hà Nội; khẳng định sự đúng đắn của Trung ương và Quốc hội về chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; khơi dậy nềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố trong những năm tới nhằm phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch - văn minh”, việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

   Tuyên truyền về kết quả tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở, Đảng ủy Khối, các mô hình đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện Chỉ thị  05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tiễn của Bí thư chi bộ.

 Bên cạnh đó, tổ chức Tọa đàm về công tác thi đua khen thưởng; biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Chỉ đạo đoàn thanh niên cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “70 năm sáng mãi ngọn lửa thi đua yêu nước”. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... chào mừng kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018 cấp cơ sở (tháng 6/2018)./.

                                                                             Thu Lan

  quy hoạch - kế hoạch