Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2012

21/12/2012 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2012 Nội dung: Download Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2012 tại đây:

- Phần 1

- Phần 2

Thông tin trao đổi đề nghị liên hệ với phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Thông tin và Tuyền thông: Điện thoại: 043.7366620, Fax: 043.7366617, Email: tonghop@ict-hanoi.gov.vn.


Theo