Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia
Ngày đăng 22/02/2017 | 10:02 AM

Ngày 30/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.

 

Thông tư quy định rõ nội dung chi, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách trung ương bảo đảm gồm:

- Chi xây dựng phương án điều tra thống kê và lập mẫu phiếu điều tra thống kê: Tối đa 30 triệu đồng;

- Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê: Cơ quan chủ trì điều tra thống kê ở trung ương: Tối đa 30 triệu đồng. Cơ quan điều tra thống kê cấp tỉnh (nếu có): Tối đa 10 triệu đồng.

-  Chi tiền công:

+ Về mức chi tiền công thuê ngoài: Mức tiền công bình quân thuê ngoài để thực hiện các công việc nêu trên được tính theo mức tiền lương tối thiểu vùng cao nhất tính theo ngày do Nhà nước quy định tại thời Điểm tiến hành Điều tra thống kê. (Ví dụ: Mức lương tối thiểu vùng cao nhất do Nhà nước quy định là 3.500.000 đồng/tháng. Định mức tiền công ngày để lập dự toán tiền công thuê ngoài là: 3.500.000 đồng : 22 ngày = 159.000 đồng).

+ Trường hợp cuộc Điều tra thống kê có nội dung Điều tra chuyên sâu, phức tạp, không sử dụng Điều tra viên thống kê thuê ngoài mà sử dụng công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị để thực hiện Điều tra thống kê thì được thanh toán không quá 50% mức tiền công thuê Điều tra viên thống kê quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 3 Thông tư này.

Đối với trường hợp công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thực hiện Điều tra thống kê ngoài giờ hành chính thì được thanh toán tối đa không quá mức tiền công thuê Điều tra viên thống kê quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 3 Thông tư này và không được thanh toán tiền lương làm ngoài giờ, phụ cấp công tác phí.

- Chi cho đối tượng cung cấp thông tin; mức chi cụ thể như sau:

+ Đối với cá nhân: Dưới 30 chỉ tiêu hoặc 30 chỉ tiêu: Tối đa 40.000 đồng/phiếu;  Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: Tối đa 50.000 đồng/phiếu; Trên 40 chỉ tiêu: Tối đa 60.000 đồng/phiếu.

+ Đối với tổ chức (không bao gồm các cơ quan, đơn vị của nhà nước thực hiện cung cấp thông tin theo quy định): Dưới 30 chỉ tiêu hoặc 30 chỉ tiêu: Tối đa 85.000 đồng/phiếu; Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: Tối đa 100.000 đồng/phiếu; Trên 40 chỉ tiêu: Tối đa 115.000 đồng/phiếu ....

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017. Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 và Thông tư số 53/2012/TT-BTC ngày 09/4/2012 của Bộ Tài chính hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư 109/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

Nội dung chi tiết Thông tư 109/2016/TT-BTC xem tại văn bản đính kèm./.

 

Thanh Thúy