Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Công khai quyết toán năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày đăng 12/09/2018 | 11:15 AM

Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông báo số 5428/TB-STC ngày 10/8/2018 của Sở Tài chính về việc Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 174/QĐ-STTTT ngày 24/8/2018 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Sở TT&TT đã yêu cầu các đơn vị thuộc Sở thực hiện công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của đơn vị theo đúng quy định hiện hành về công khai tài chính tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; đồng thời gửi báo cáo đã công khai và báo cáo tình hình công khai quyết toán về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định công khai của Sở.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT đã thiết lập chuyên mục Công khai ngân sách trên Cổng Thông tin điện tử Sở nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về công tác triển khai thực hiện của các đơn vị thuộc Sở.

Văn bản kèm theo:

- Quyết định số 174/QĐ-STTTT ngày 24/8/2018 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phụ biểu công khai.

Chi tiết văn bản xem tại đây./.